Śladami historii miast pogranicza polsko-słowackiego
Nowego Targu i Kieżmarku

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Wartość projektu: 31 715,00 € / EFRR: 26 957,75 €
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 3 171,50 € / Wkład własny:  1585,75 €

Miasta Nowy Targ i Kieżmark zaznaczyły się w historii regionu. Przez wieki były swoistymi centrami.
Nowy Targ był centrum administracyjnym, handlowym i kulturalnym regionu przez setki lat. Podobnie Kieżmark, gdzie znakomicie rozwijało się rzemiosło, handel i produkcja sukiennicza. Obydwa miasta przepełnione były wspaniałymi budowlami; kościołami, synagogami, budynkami związanymi z przemysłem i handlem. Rozwijało się rzemiosło, a rzemieślnicy prezentowali swoje wyroby na targach. Liczne były też sklepy, zakłady usługowe prowadzone przez ludność żydowską, która stanowiła pokaźny procent ludności obydwu tych miast.

Dziś, kiedy część z tych budynków, przestało istnieć lub zmieniło zupełnie przeznaczenie, pozostały tylko ślady świadczące o historii ludzi i miejsc, w postaci dokumentów, przekazów pisemnych i ustnych, fotografii czy dawnych gazet, plakatów i reklam. Niestety ślady tej codziennej historii są niezwykle ulotne, a jej obraz pozostaje zamknięty w książkach i archiwach. 

Z jednej strony należy te ślady historii chronić przed zapomnieniem lub zniszczeniem, a z drugiej starać się je udostępnia współczesnym w możliwie interesującej formie. Projekt Miejskiego Ośrodka Kultury i Muzeum w Kieżmarku pod tytułem "Śladami historii miast pogranicza polsko – słowackiego Nowego Targu i Kieżmarku" zakłada m.in wyznaczenie tras i umożliwienie zwiedzania Nowego Targu i Kieżmarku z audioprzewodnikami śladem miejsc ciekawych i zabytkowych. Audioprzewodniki zostaną opracowane według dostępnych materiałów źródłowych i udostępnione w trzech wersjach językowych co umożliwi wzajemne poznawanie historii przez mieszkańców pogranicza i turystów odwiedzających nasz region. Natomiast stworzenie multimedialnej prezentacji, opartej na dostępnym materiale archiwalnym pozwoli odtworzyć historię miasta Nowego Targu oraz budowli, które już nie istnieją a tym samym ułatwi zarówno mieszkańcom jak i turystom lepsze poznanie historii. Wizualizacja będzie możliwa dzięki nowoczesnym technologiom animacji i modelowania przestrzeni w 3D. Prezentacja będzie stale dostępna w budynku muzeum. 

Cele projektu: - Pogłębienie i upowszechnienie wiedzy o historii miast pogranicza polsko – słowackiego Nowego Targu i Kieżmarku oraz zaprezentowanie jej w atrakcyjnej i ogólnodostępnej formie - wzajemna promocja historii i zabytków miast - Nowego Targu i Kieżmarku - kontynuacja współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu i Muzeum w Kieżmarku. 

Działania zaplanowane w ramach projektu:
Projekt pod tytułem „Śladami historii miast pogranicza polsko – słowackiego Nowego Targu i Kieżmarku” obejmuje liczne działania naukowe, edukacyjne i popularyzatorskie, które partnerzy wspólnie wybrali do realizacji, jako te które najlepiej sprawdzą się w realizacji wyznaczonych celów.
1.    Zebranie materiałów archiwalnych niezbędnych do opracowania audioprzewodników i prezentacji multimedialnej. Część materiałów udostępniona zostanie ze zbiorów własnych, natomiast część pozyskana z zewnątrz na zasadzie odpłatnej licencji, wypożyczenia lub kopii. Materiały te posłużą również w końcowym etapie do organizacji wystawy obejmującej historię Nowego Targu i Kieżmarku z uwzględnieniem wątków łączących obydwa miasta.
2.    Audioprzewodniki. Opracowanie merytoryczne tras i wyznaczenie miejsc na trasach, przetłumaczenie ich na dwa języki  i nagranie audioprzewodników przez lektorów. Audioprzewodniki będą do pobranie ze strony internetowej a także będą rozprowadzane na płytach CD
3.    Strona internetowa. Zbudowanie strony internetowej, na której dostępne będą audioprzewodniki a także promowany będzie projekt.
4.    Prezentacja multimedialna – przeznaczona do odtwarzania na telewizorze animacja oraz wersja interaktywna obsługiwana przez komputer, dostępna na płycie CD wraz z plikami audioprzewodnika (mp3). Zostanie przygotowana w oparciu o dostępny materiał archiwalny i uwzględniać będzie rys historyczny Nowego Targu i Kieżmarku i odnosić się do wzajemnych relacji miast pogranicza. Prezentacja w dwóch wersjach językowych (polskiej i słowackiej)
5.    Wystawa. Przygotowywana będzie równocześnie z prezentacjami i audioprzewodnikami. Będzie dotyczyła historii miast Nowego Targu i Kieżmarku. Złożona zostanie z zbiorów własnych muzeów, które zostaną najpierw opracowane (skany, obróbka, druk niezbędnych materiałów) oraz z materiałów pozyskanych w drodze kwerendy, udostępnionych z innych instytucji.  Wystawa poprzedzona zostanie drukiem materiałów promocyjnych – zaproszeń, plakatów, ulotek oraz folderu


Czas trwania projektu: 01.04.2013 - 31.03.2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Realizatorzy projektu

koordynator projektu: Dominika Wolska

Autorki tekstów: Joanna Voit (Nowy Targ)
Erika Cintulová (Kiezmark)
Prezentacja multimedialna: Jarosław Łakoma
tłumaczenia: Vlasta Juchniwiczowa, Barbora Cintulová, Grzegorz Glanowski
lektorzy: Sabina Palka, Erika Cintulová, Krzysztof Trochimiuk
realizacja dźwięku: Acqstics studio/Piotr Wojtusiak
korekta merytoryczna: Barbara Słuszkiewicz
korekta i redakcja: Malwina Mus
koncepcja wystawy:  Erika Cintulová/ Dominika Wolska
oprawa graficzna projektu: Gabriel Wolski